In de Bogaard

  1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website van In de Bogaard accepteert u zijn aanbod en gaat u een overeenkomst aan met In de Bogaard. Dit bedrijf zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook aan dit bedrijf gericht te worden. De contactgegevens vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door In de Bogaard persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3 In de Bogaard zal uw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

  1. Levering

2.1 We bezorgen uitsluitend in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hardinxveld-Giesendam, Sliedrecht, Barendrecht, Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Strijen, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht.

2.2 We behouden ons het recht voor de uitvoering van een bestelling te weigeren. Wij sturen u daarover dan bericht.

2.3 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden; bestellingen geplaatst voor middernacht worden de volgende werkdag geleverd. Op zaterdag of zondag besteld wordt geleverd op maandag.

2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

  1. Betaling

Betaling dient via de website te geschieden.

  1. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.indebogaardagf.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij In de Bogaard. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en/of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiƫren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van In de Bogaard en/of zijn leveranciers.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De totale aansprakelijkheid van In de Bogaard wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

5.2 De aansprakelijkheid van In de Bogaard voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiƫle beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

5.3 De aansprakelijkheid van de Bogaard voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen In de Bogaard en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.